Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Työryhmä koostaa toimenpiteet ja mittarit.

Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; (Nykytila)
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi; 4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
6) Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta

Työryhmä on Iin kunnanhallituksen asettama ja Ii-instituutin täydentämä.

Työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 5.11.2019 ja päätti pilotoida suunnitelmamallin Hyvinvointikertomuksen tahdissa 2019, jotta seurattavia toimenpiteitä ja mittareita saadaan vuodelle 2020. Varsinainen suunnitelman tekeminen aloitetaan tammikuussa 2020 ikäihmisten kuulemisella Hyvinvointityöpajoissa tammikuussa 2020.

Iin kunnan edellinen Oulunkaaren suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2017

Työryhmän jäsenet:

Pekka Koskela, vanhus- ja vammaisneuvosto, Iin kunnanhallitus paikalla
Salme Tanninen, vanhus- ja vammaisneuvosto
Sanna Valaja, kunnanhallituksen edustaja
Valtteri Paakki, Ii-instituutti liikelaitos
Aini Autio, ja varalle Taina Häkkilä, Ateria- ja tilapalveluliikelaitos
Kirsi-Maria Pakonen ja Kati Södö, Yhdyskuntalautakunta
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori
Sari Vitikka, Oulunkaaren kuntayhtymä
Tapani Ruotsalainen, Iin seurakunta