Aktiivinen Vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää, seuraa, toimii, vaikuttaa ja tiedottaa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa

Vanhus- ja vammaisneuvosto edistää, seuraa, toimii, vaikuttaa ja tiedottaa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Iin kunnan ja kunnan alueella toimivien eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen sekä muiden vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluontoinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin vanhuspalvelulaki § 11, vammaispalvelulaki § 14, kuntalaki 217 §).

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on:

 • Valvoa, että ikääntyville, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tärkeissä kysymyksissä, erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämisessä sekä niiden saatavuuden parantamisessa, otetaan huomioon ko. ryhmien edustajien asiantuntemus.
 • Edistää aktiivisesti vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
 • Seurata vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelutarpeiden kehitystä ja palveluiden tasoa.
 • Toimia neuvoa antavana elimenä, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevissa asioissa.
 • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja yksityiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden liikunta- ja toimintakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.
 • Edistää vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tasa-arvoista osallistumista muiden väestöryhmien kanssa yhteiskunnallisiin toimintoihin, kuten koulutukseen, sosiaalipalveluihin, terveydenhoitoon, kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumiin sekä muihin palveluihin.
 • Edistää osaltaan kunnan väestön omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
 • Kutsua kunnan alueella toimivat eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikais-sairaiden järjestöt vähintään kerran vuodessa yhteistyö- ja neuvottelu-tilaisuuteen.
 • Edistää sukupolvien välistä vuoropuhelua.
 • Tiedottaa käsittelemistään asioista.
 • Valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.
 • Hoitaa muut toimialaan kuuluvat kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

 

Iin vanhus- ja vammaisneuvosto on organisoinut vuoden 2019 Vanhustenviikon, perustanut Esteettömyyskartoitustyöryhmän ja pilotoinut esteettömyyskartoitusmallin sekä käynnistänyt suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto kutsuu kaikki kunnan alueella toimivat eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikais-sairaiden järjestöt ja asiasta kiinnostuneet yhteistyö- ja neuvottelu-tilaisuuteen ti 10.12.2019 klo 18-20 Museokahvila Huilinkiin.

Juttu ja kuvat: 10/2019 Riitta Räinä