Hyte-työryhmä

Meijän Iin hyvinvointikertomuksessa kuntalaisten osallisuus on pääroolissa. Kylä- ja toimialakorttien pohjalta Hyte-työryhmä koostaa Meijän Iin hyvinvointikertomuksen, josta nostetaan toimenpiteitä vuosittain talousarvioon.

Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731) Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.

12 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana (kuntalaki). Kertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Iin kuntastrategia 2018-2025

Hyvinvointikertomus

Iin kunnan laaja hyvinvointikertomus 2019-2050 hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 2.12.2019 – Meidän Iin hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Hyvinvointikertomuksen vuoden tavoitteet ovat Iin kunnan talousarviossa ja niiden toteutumista seurataan talousarvion raportointirytmissä.

Iin kunnan hyvinvointikertomus 2019-2050 – suunnitelma vuodelle 2020

 

Osallistuva Hyte-valmistelu

Kunnan asukkaiden hyvinvointia käsitellään ikäryhmittäin; lapset ja nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Lasten ja nuorten HyTe –asioita valmistellaan Nuorisovaltuustossa, työikäisten HyTe-asioita käsitellään Kylien neuvottelukunnassa ja Liikunta-asianneuvottelukunnassa ja ikäihmisten asioita Vanhus- ja vammaisneuvostossa. Iin kunnan jokainen toimiala valmistelee Hyte-kortin. Iin kunnan Hyte-työryhmä koostaa em. aineistosta vuosittain Hyvinvointikertomuksen ja nostaa toimenpiteet ja mittarit vuosittain talousarvioon.

Iin kunta on aktiivisesti mukana Pohjois-Pohjanmaan Hyte valmistelussa.

Hyte-työryhmän jäsenet

Ari Alatossava kunnanjohtaja
Annastiina Junnila hallintojohtaja
Tarja Rahkola hyvinvointijohtaja
Tuomo Lukkari opetusjohtaja
Virpi Uutela varhaiskasvatusjohtaja
Anne Hautamäki Iin ateria- ja tilapalvelu johtaja
Pekka Paaso vesiliikelaitoksen johtaja
Janne Jokelainen tekninen johtaja
Helena Sipola controller
Leena Pimperi-Koivisto kuntayhtymän johtaja, Oulunkaari
Leena Vuotovesi toimitusjohtaja, Iin Micropolis oy
Räinä Riitta hyvinvointikoordinaattori

 

Meijän Ii - Yhdessä tekeminen on iiläinen elämäntapa