Hyte-työryhmä

Meijän Iin hyvinvointikertomuksessa kuntalaisten osallisuus on pääroolissa. Hyte-työryhmä koostaa Meijän Iin hyvinvointikertomuksen, josta nostetaan toimenpiteitä vuosittain talousarvioon.

Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731) Hyvinvointikertomus on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin.

12 § Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa
Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen perustana (kuntalaki). Kertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa, raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Iin kuntastrategia 2030

Hyvinvointikertomus

Iin kunnan laaja hyvinvointikertomus 2023-2025 hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 4.12.2023 §72 – Meidän Iin hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Hyvinvointikertomuksen vuoden tavoitteet ovat Iin kunnan talousarviossa ja niiden toteutumista seurataan talousarvion raportointirytmissä.

Iin kunnan laaja Hyvinvointikertomus 2023-2025 ja Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2024

 

Osallistuva Hyte-valmistelu

Iin kunnan asukkaita kuullaan vuosittain Miten nää voit? -hyvinvointikyselyllä ja pienet kuntalaiset voivat osallistua piirtäen.

Kunnan asukkaiden hyvinvointia käsitellään ikäryhmittäin; lapset ja nuoret, työikäiset ja ikäihmiset. Lasten ja nuorten HyTe –asioita valmistellaan Nuorisovaltuustossa, työikäisten HyTe-asioita käsitellään Kylien neuvottelukunnassa ja Liikunta-asianneuvottelukunnassa ja ikäihmisten asioita Vanhus- ja vammaisneuvostossa. Iin kunnan jokainen toimiala osallistuu Hyte-työpajoihin, joissa asukkaiden hyvinvointia tarkastellaan Kuntastrategian painopisteiden ja ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta.  Iin kunnan Hyte-työryhmä koostaa em. aineistosta vuosittain Hyvinvointikertomuksen ja nostaa toimenpiteet ja mittarit vuosittain talousarvioon.

Iin kunta tekee aktiivisesti yhteistyötä Pohteen (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen) kanssa.

Lisätietoja: https://pohde.fi/tietoa-meista/yhteistyo-ja-kumppanit/hyvinvointityo/

Hyte-työryhmän jäsenet

Iin kunnan Hyte-työryhmän perustamisesta on päättänyt Iin kunnanhallitus 21.8.2023 §192

Lisätietoja:

Janne Puolitaival hyvinvointijohtaja p. 050 3950 462, janne.puolitaival(a)ii.fi

Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950 305, riitta.raina(a)ii.fi

Meijän Ii - Yhdessä tekeminen on iiläinen elämäntapa