Vanhus- ja vammaisneuvosto

Edistää, seuraa, toimii, vaikuttaa ja tiedottaa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on Iin kunnan ja kunnan alueella toimivien eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen sekä muiden vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluontoinen yhteistyöelin. Toiminta perustuu lakiin vanhuspalvelulaki § 11, vammaispalvelulaki § 14, kuntalaki 217 §). Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan kunnanhallitus.

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö 2017-

Iin kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2015

Oulunkaaren suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2017

Iin ikäihmisten palveluopas 2018

Ii tutuksi palveluopas 2019

Iin kuntastrategia 2018-2025

Ikäihmisten palvelut

Oulunkaaren vanhuspalvelut tuottavat monipuolisia palveluja ikäihmisille. Palvelut suunnitellaan yhdessä ikäihmisen kanssa tukemaan hänen omia voimavaroja ja osallisuutta. Oulunkaaren ikäihmisten palvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaisilla palveluilla pyritään edistämään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Oulunkaaren vammaispalvelut

Veteraaniraha

Veteraaniraha on tarkoitettu veteraanien virkistystoimintaan, jotka organisoidaan veteraanijärjestöjen kautta. Veteraanirahan myöntää hyvinvointijohtaja.

Seniorikortti +65 lisää liikuntaa ikäihmisille!

Iin kansalaisopiston Kurssipassi 65-vuotta täyttäneille!

 

 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on:

 • Valvoa, että ikääntyville, vammaisille ja pitkäaikaissairaille tärkeissä kysymyksissä, erityisesti heille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämisessä sekä niiden saatavuuden parantamisessa, otetaan huomioon ko. ryhmien edustajien asiantuntemus.
 • Edistää aktiivisesti vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
 • Seurata vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palvelutarpeiden kehitystä ja palveluiden tasoa.
 • Toimia neuvoa antavana elimenä, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita koskevissa asioissa.
 • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja yksityiset tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden liikunta- ja toimintakyky on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.
 • Edistää vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tasa-arvoista osallistumista muiden väestöryhmien kanssa yhteiskunnallisiin toimintoihin, kuten koulutukseen, sosiaalipalveluihin, terveydenhoitoon, kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumiin sekä muihin palveluihin.
 • Edistää osaltaan kunnan väestön omaehtoista toimintakyvyn ylläpitämistä ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.
 • Kutsua kunnan alueella toimivat eläkeläis-, vammais- ja pitkäaikais-sairaiden järjestöt vähintään kerran vuodessa yhteistyö- ja neuvottelu-tilaisuuteen.
 • Edistää sukupolvien välistä vuoropuhelua.
 • Tiedottaa käsittelemistään asioista.
 • Valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.
 • Hoitaa muut toimialaan kuuluvat kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Kysy lisää!

Pekka Koskela, pj. p. 044 364 2312, pekka.koskela(a)ii.fi
Salme Tanninen, varapj. p. 040 963 2030, salme.tanninen(a)gmail.com

Tarja Rahkola, hyvinvointijohtaja p. 050 3950 386, tarja.rahkola(a)ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950 305, riitta.raina(a)ii.fi

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet

Koskela Pekka pj., Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistys
Tanninen Salme varapj, Iin Eläkkeensaajat ry
Aho Seija Eläkeliiton Iin yhdistys
Ellilä Pekka Kuivaniemen sotaveteraanit ry
Jyrkäs Mervi Iin Kehitysvammaisten Tuki ry
Puolakka Vellamo Eläkeliiton Iin yhdistys
Tuuttu Anita Kuivaniemen eläkkeensaajat ry
Rahkola Tarja ptk:n pitäjä, hyvinvointijohtaja
Räinä Riitta hyvinvointikoordinaattori
Vitikka Sari asiantuntija Oulunkaaren kuntayhtymä
Siurua Juhani Iin Eläkeläiset ry

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirjat

Varaudu vanhuuteen – Gardera dig för ålderdomen